Konkurs „Bezrobocie w stopklatce”

plakatmaly

Regulamin konkursu fotograficznego

 

„Ekonomia w obiektywie- barwy i cienie polskiego rynku pracy”

 

Cel konkursu:

 Celem konkursu fotograficznego pt. „Ekonomia w obiektywie” jest ukazanie problemów z jakim zmaga się polski rynek pracy, widziany oczami przyszłych pracowników, pracodawców jakim są adresaci naszego konkursu, czyli uczniowie szkół średnich o profilach ekonomicznych, a także studenci Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zagadnienia te przedstawione zostaną za pomocą fotografii.

 

Regulamin:

Konkurs fotograficzny „Ekonomia w obiektywie- barwy i cienie polskiego rynku pracy” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

Organizatorzy:

 Koło Naukowe Ekonoma&Ekologia, Samorząd Studencki  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich o profilach ekonomicznych, a także do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Tematyka konkursu:

Prace konkursowe mają ukazywać aktualną sytuację na polskim rynku pracy. Jego jasne jak i ciemne strony, w sposób rozumiany przez osoby, które niebawem staną się aktywnymi uczestnikami tego rynku.

 

 

Terminy:

 • Prace na konkurs wysłać należy na adres mailowy: samorzad@namickiewicza.com    z dopiskiem „Konkurs”
 • Dzień 11.10.2013, to ostateczny termin, w którym prace powinny znaleźć się u Organizatora konkursu.

 

Wymogi techniczne i prawne:

W mailu zawierającym pracę konkursowe, należy podać:

 1. Imię i Nazwisko autora fotografii,
 2. Adres, telefon kontaktowy,
 3. Nazwę szkoły/ uczelni (wydział),
 4. Klasę (rok, profil)/ kierunek, rok studiów.

 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony nadesłane fotografię zostaną zdyskwalifikowane.

 

 • Wymagane jest, aby zdjęcia były formatu 15×21 (jakość min 2288 x 1520 pix)
 • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać max. 3 zdjęcia.
 • Zdjęcia nie mogą być modyfikowane za pomocą programów komputerowych (dopuszczalne jest jedynie przycinanie fotografii, zmienianie ich formatu, kształtu, oraz używanie motywu zdjęć czarno-białych i sepii).
 •  Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie: -jest autorem/ autorką przesłanych zdjęć; -przyjmuje warunki regulaminu konkursu; -wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora. konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie do celów promocji Konkursu „Ekonomia w obiektywie”.
 • Autor oświadcza, ze nadsyłane zdjęcia nie były wcześniej publikowane na łamach prasy drukowanej i internetowej (z wyjątkiem autorskich galerii www) oraz nie brały udziału w żadnym Konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii bez porozumienia z Uczestnikiem Konkursu do innej kategorii, niż wybrana przez Uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii.
 • Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, funpage Koła Naukowego Ekonomia&Ekologia oraz Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 •  Uczestnik Konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.

 

Wyniki:

 Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród wraz z wystawą prac odbędzie się 24.10.2013 podczas gali wieńczącej konkurs, która będzie miała miejsce na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w sali Aula Nowa, o godzinie 12.00

 

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

Dodaj komentarz